Luan II

Wu Tien-Chang

160 cm x 120 cm - Photography